درخواست برگ عبور

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل فرم درخواست صدور برگ مراجعت به کشور

2-    ارائه مدرک اقامتی

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران  و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    ارائه نامه اداره اقامت و یا پلیس محل اقامت مبنی بر اخراج و یا ترک کشور محل اقامت

6-     تقاضانامه کتبی مبنی بر انگیزه درخواست دریافت برگ مراجعت به کشور و توضیح در مورد نحوه خروج از کشور بصورت قانونی و یا غیر قانونی

7-    تکمیل فرم رضایتنامه رسمی همسر برای خانمهای دارای همسر ایرانی و تکمیل فرم رضایتنامه رسمی پدر یا ولی برای افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال می باشد

8-    ارائه بلیط تأیید شده ویا گواهی مبنی بر رزرو جا

                9-    حضور متقاضی در نمایندگی الزامی است