صدور یا تعویض گذرنامه

مدارک مورد نیاز برای ایرانیان دارای تابعیت خارجی (مضاعف):

1-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

 2-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات 2  و  3 و  صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.

 3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

 4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

 5-    ارائه یک نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

 6-     ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 7-    ارائه  اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

8-  تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

____________________________________________________________________________________________

مدارک لازم برای ایرانیان دارای اقامت قانونی:

1-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات 2 و3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور و صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر در کشور محل اقامت

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    ارائه کارت پایان خدمت سربازی ویا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین

6-     ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

                7-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

__________________________________________________________________________________

مدارک لازم برای ایرانیان دارای اقامت پناهندگی:

1-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و  فتوکپی از صفحات 2 و3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    اعلام کتبی شرح کامل خروج از کشور و چگونگی اخذ پناهندگی و تشریح وضعیت کنونی

6-     ارائه کارت پایان خدمت سربازی ویا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین

7-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

                9-    متقاضیان اولین گذرنامه باید شخصاً درخواست خود را ارائه نمایند و امکان ارسال مدارک از طریق پست وجود ندارد

__________________________________________________________________________________

مدارک مورد نیاز گذرنامه مخدوشه:

گذرنامه مخدوشه به گذرنامه ای گفته می شود که سهواً آبدیده، سوخته، فرسوده، خط خورده ویا بنوعی خدشه دار شده باشد. حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه مخدوشه متقاضی و دو سری فتوکپی از صفحات 2 و3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلامخروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود

3-    فتوکپی آخرین اجازه اقامت

4-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

5-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

6-     اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مخدوش شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

7-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

ضمناً دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند

ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

_________________________________________________________________________________

مدارک مورد نیاز گذرنامه مفقوده:

افرادی که گذرنامه معتبر آنها به سرقت رفته و یا مفقود شده است، می توانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند. افرادی که سالهای قبل گذرنامه آنان بدلایلی مفقود و یا درحال حاضر در دسترس آنان نمی باشد، باید با توجه به وضعیت اقامتی خود (پناهنده ویا تابعیت مضاعف) درخواست گذرنامه نمایند حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه یک سری فتوکپی از صفحات 2و3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج (درصورت موجود بودن)، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مفقود شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

6-     ارائه نامه اعلام و تأیید پلیس محلی ، مبنی بر مفقود شدن گذرنامه

7-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

ضمنآ دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند

ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)