ساعات کاری بخش کنسولی جهت مراجعات حضوری
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9:00 تا 12:00
ساعات کاری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 16:30

گالری فیلم